• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DeGod #721
 • clothes

  Bleached Tee

  3.43% Có đặc tính này

 • head

  Mullet

  3.2% Có đặc tính này

 • neck

  None

  54.96% Có đặc tính này

 • eyes

  None

  53.16% Có đặc tính này

 • specialty

  Devil Wings

  4.75% Có đặc tính này

 • background

  Olive Green

  13.24% Có đặc tính này

 • version

  DeadGod

  17.4% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.9% Có đặc tính này

 • mouth

  Hipster Beard

  7% Có đặc tính này

 • skin

  Turquoise

  10.88% Có đặc tính này

DeGods
DeGod #721
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • clothes

  Bleached Tee

  3.43% Có đặc tính này

 • head

  Mullet

  3.2% Có đặc tính này

 • neck

  None

  54.96% Có đặc tính này

 • eyes

  None

  53.16% Có đặc tính này

 • specialty

  Devil Wings

  4.75% Có đặc tính này

 • background

  Olive Green

  13.24% Có đặc tính này

 • version

  DeadGod

  17.4% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.9% Có đặc tính này

 • mouth

  Hipster Beard

  7% Có đặc tính này

 • skin

  Turquoise

  10.88% Có đặc tính này

DeGods
DeGods
DeGods is a digital art collection and global community of creators, developers, entrepreneurs, athletes, artists, experimenters and innovators.
 • Hợp đồng

  0x8821...d280

 • ID token

  720

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum