• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DeGod #8559
 • skin

  Solar Spiral

  8.71% Có đặc tính này

 • eyes

  Red Wine Glasses

  2.33% Có đặc tính này

 • neck

  None

  55.01% Có đặc tính này

 • specialty

  Devil Wings

  4.75% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  100% Có đặc tính này

 • clothes

  Tattered Tee

  4.64% Có đặc tính này

 • head

  Mushroom Head

  2.1% Có đặc tính này

 • mouth

  None

  57.2% Có đặc tính này

 • background

  Blue

  13.78% Có đặc tính này

 • version

  S3 - Male

  93.73% Có đặc tính này

DeGods state-little state-little
DeGod #8559
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • skin

  Solar Spiral

  8.71% Có đặc tính này

 • eyes

  Red Wine Glasses

  2.33% Có đặc tính này

 • neck

  None

  55.01% Có đặc tính này

 • specialty

  Devil Wings

  4.75% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  100% Có đặc tính này

 • clothes

  Tattered Tee

  4.64% Có đặc tính này

 • head

  Mushroom Head

  2.1% Có đặc tính này

 • mouth

  None

  57.2% Có đặc tính này

 • background

  Blue

  13.78% Có đặc tính này

 • version

  S3 - Male

  93.73% Có đặc tính này

DeGods
DeGods state-little state-little
DeGods is a digital art collection and global community of creators, developers, entrepreneurs, athletes, artists, experimenters and innovators.
 • Hợp đồng

  0x8821...d280

 • ID token

  8558

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum