DeGod #9411
 • neck

  None

  54.84% Có đặc tính này

 • background

  Brown

  12.94% Có đặc tính này

 • eyes

  None

  52.96% Có đặc tính này

 • version

  DeadGod

  41.52% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.56% Có đặc tính này

 • specialty

  None

  53.52% Có đặc tính này

 • head

  Bleached

  4.75% Có đặc tính này

 • skin

  Zebra

  7.15% Có đặc tính này

 • clothes

  DeDoctor Coat

  3.12% Có đặc tính này

 • mouth

  None

  57.05% Có đặc tính này

DeGods
DeGod #9411
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • neck

  None

  54.84% Có đặc tính này

 • background

  Brown

  12.94% Có đặc tính này

 • eyes

  None

  52.96% Có đặc tính này

 • version

  DeadGod

  41.52% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.56% Có đặc tính này

 • specialty

  None

  53.52% Có đặc tính này

 • head

  Bleached

  4.75% Có đặc tính này

 • skin

  Zebra

  7.15% Có đặc tính này

 • clothes

  DeDoctor Coat

  3.12% Có đặc tính này

 • mouth

  None

  57.05% Có đặc tính này

DeGods
DeGods
DeGods is a digital art collection and global community of creators, developers, entrepreneurs, athletes, artists, experimenters and innovators.
 • Hợp đồng

  0x8821...d280

 • ID token

  9410

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum