• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Hợp đồng:0xd3d9...ebab

Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.

Xem tất cả
 • ETH ETH 1.69

  Giá sàn

 • ETH ETH 33.5K

  Tổng khối lượng

 • 10K

  Tổng nguồn cung

 • 4K

  Người sở hữu

Vật phẩm

Lịch sử