• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
MG Land
MG Land state-little state-little
Hợp đồng:0xe755...0ad6

MGLand is the largest NFT Space on blockchain, everyone can bring their NFT into space to socialize, to play games, to hold NFT exhibitions and to trade freely.

Xem tất cả
 • ETH ETH 0.0066

  Giá sàn

 • ETH ETH 40K

  Tổng khối lượng

 • 5K

  Tổng nguồn cung

 • 2.2K

  Người sở hữu

Vật phẩm

Lịch sử