• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
BROZO
BROZO
Hợp đồng:0x220f...937e

BROZO is a movement, creating a Web3-Native Luxury Fashion Brand. Join the movement today.

Xem tất cả
 • MATIC MATIC 10.45

  Giá sàn

 • MATIC MATIC 364

  Tổng khối lượng

 • 8K

  Tổng nguồn cung

 • 2.3K

  Người sở hữu

Vật phẩm

Lịch sử