• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Mercenary Broadswordsman
 • tier

  COMMON

  39.22% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  53.52% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  55.68% Có đặc tính này

 • class_type

  Knight

  18.01% Có đặc tính này

 • element

  Fire

  14.29% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  9.31% Có đặc tính này

 • stat_atk

  223

  0.89% Có đặc tính này

 • stat_def

  118

  0.89% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2590

  0.89% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1152

  0.39% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1171

  0.36% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  910

  0.44% Có đặc tính này

 • stat_res

  455

  1.14% Có đặc tính này

 • stat_spd

  845

  0.35% Có đặc tính này

 • charisma

  0

  17.76% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  9.31% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Free Will

  16.17% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  37.31% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  37.31% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  37.31% Có đặc tính này

 • level

  1

  2.93% Có đặc tính này

Desperado: Character state-little state-little
Mercenary Broadswordsman
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • tier

  COMMON

  39.22% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  53.52% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  55.68% Có đặc tính này

 • class_type

  Knight

  18.01% Có đặc tính này

 • element

  Fire

  14.29% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  9.31% Có đặc tính này

 • stat_atk

  223

  0.89% Có đặc tính này

 • stat_def

  118

  0.89% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2590

  0.89% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1152

  0.39% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1171

  0.36% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  910

  0.44% Có đặc tính này

 • stat_res

  455

  1.14% Có đặc tính này

 • stat_spd

  845

  0.35% Có đặc tính này

 • charisma

  0

  17.76% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  9.31% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Free Will

  16.17% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  37.31% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  37.31% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  37.31% Có đặc tính này

 • level

  1

  2.93% Có đặc tính này

Desperado: Character
Desperado: Character state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  104804

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon