• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
April
Desperado: Character state-little state-little
April
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

  Desperado: Character
  Desperado: Character state-little state-little
  Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
  • Hợp đồng

   0x241e...cda3

  • ID token

   142692

  • Tiêu chuẩn token

   ERC-721

  • Mainnet

   Polygon