• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
#144558
 • tier

  COMMON

  40.57% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  57.59% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  60.31% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  30.86% Có đặc tính này

 • element

  Iron

  16.43% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  10.12% Có đặc tính này

 • stat_atk

  229

  1.54% Có đặc tính này

 • stat_def

  111

  1.54% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2491

  1.54% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1220

  0.54% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1274

  0.55% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  840

  0.53% Có đặc tính này

 • stat_res

  455

  1.01% Có đặc tính này

 • stat_spd

  1114

  0.54% Có đặc tính này

 • charisma

  0

  15.78% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  10.12% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Free Will

  17.25% Có đặc tính này

 • active_skill

  Lightning Bash

  3.95% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • level

  1

  2.6% Có đặc tính này

Desperado: Character state-little state-little
#144558
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • tier

  COMMON

  40.57% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  57.59% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  60.31% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  30.86% Có đặc tính này

 • element

  Iron

  16.43% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  10.12% Có đặc tính này

 • stat_atk

  229

  1.54% Có đặc tính này

 • stat_def

  111

  1.54% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2491

  1.54% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1220

  0.54% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1274

  0.55% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  840

  0.53% Có đặc tính này

 • stat_res

  455

  1.01% Có đặc tính này

 • stat_spd

  1114

  0.54% Có đặc tính này

 • charisma

  0

  15.78% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  10.12% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Free Will

  17.25% Có đặc tính này

 • active_skill

  Lightning Bash

  3.95% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • level

  1

  2.6% Có đặc tính này

Desperado: Character
Desperado: Character state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  144558

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon