• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Mercenary Scout
 • tier

  COMMON

  40.54% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  60.26% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  30.84% Có đặc tính này

 • element

  Fire

  15.55% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  10.12% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  57.55% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  43.97% Có đặc tính này

 • active_skill

  Flame Bash

  4.3% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  43.97% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  43.97% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Free Will

  17.23% Có đặc tính này

 • grade_exp

  0 / 50

  6.33% Có đặc tính này

Desperado: Character state-little state-little
Mercenary Scout
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • tier

  COMMON

  40.54% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  60.26% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  30.84% Có đặc tính này

 • element

  Fire

  15.55% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  10.12% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  57.55% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  43.97% Có đặc tính này

 • active_skill

  Flame Bash

  4.3% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  43.97% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  43.97% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Free Will

  17.23% Có đặc tính này

 • grade_exp

  0 / 50

  6.33% Có đặc tính này

Desperado: Character
Desperado: Character state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  14473

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon