• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Yellowhood Scout
 • tier

  COMMON

  38.93% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  52.99% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  56.07% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  29.11% Có đặc tính này

 • element

  Earth

  20.64% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  9.37% Có đặc tính này

 • stat_atk

  229

  1.75% Có đặc tính này

 • stat_def

  111

  1.75% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2491

  1.75% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1230

  0.62% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1223

  0.62% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  787

  0.19% Có đặc tính này

 • stat_res

  482

  1.13% Có đặc tính này

 • stat_spd

  1171

  0.65% Có đặc tính này

 • charisma

  0

  17.97% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  9.37% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Blessing of the Desert

  16.07% Có đặc tính này

 • active_skill

  Natural Bash

  7.54% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  37.49% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  37.49% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  37.49% Có đặc tính này

 • level

  1

  2.96% Có đặc tính này

Desperado: Character state-little state-little
Yellowhood Scout
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • tier

  COMMON

  38.93% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  52.99% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  56.07% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  29.11% Có đặc tính này

 • element

  Earth

  20.64% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  9.37% Có đặc tính này

 • stat_atk

  229

  1.75% Có đặc tính này

 • stat_def

  111

  1.75% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2491

  1.75% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1230

  0.62% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1223

  0.62% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  787

  0.19% Có đặc tính này

 • stat_res

  482

  1.13% Có đặc tính này

 • stat_spd

  1171

  0.65% Có đặc tính này

 • charisma

  0

  17.97% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  9.37% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Blessing of the Desert

  16.07% Có đặc tính này

 • active_skill

  Natural Bash

  7.54% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  37.49% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  37.49% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  37.49% Có đặc tính này

 • level

  1

  2.96% Có đặc tính này

Desperado: Character
Desperado: Character state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  147441

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon