• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Yellowhood Scout
 • tier

  COMMON

  40.54% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  57.55% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  60.26% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  30.84% Có đặc tính này

 • element

  Earth

  21.89% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  10.12% Có đặc tính này

 • stat_atk

  229

  1.54% Có đặc tính này

 • stat_def

  111

  1.54% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2491

  1.54% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1230

  0.54% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1223

  0.54% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  787

  0.16% Có đặc tính này

 • stat_res

  482

  0.99% Có đặc tính này

 • stat_spd

  1171

  0.57% Có đặc tính này

 • charisma

  0

  15.77% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  10.12% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Blessing of the Desert

  17.26% Có đặc tính này

 • active_skill

  Natural Bash

  8.13% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  43.97% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  43.97% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  43.97% Có đặc tính này

 • level

  1

  2.6% Có đặc tính này

Desperado: Character state-little state-little
Yellowhood Scout
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • tier

  COMMON

  40.54% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  57.55% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  60.26% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  30.84% Có đặc tính này

 • element

  Earth

  21.89% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  10.12% Có đặc tính này

 • stat_atk

  229

  1.54% Có đặc tính này

 • stat_def

  111

  1.54% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2491

  1.54% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1230

  0.54% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1223

  0.54% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  787

  0.16% Có đặc tính này

 • stat_res

  482

  0.99% Có đặc tính này

 • stat_spd

  1171

  0.57% Có đặc tính này

 • charisma

  0

  15.77% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  10.12% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Blessing of the Desert

  17.26% Có đặc tính này

 • active_skill

  Natural Bash

  8.13% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  43.97% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  43.97% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  43.97% Có đặc tính này

 • level

  1

  2.6% Có đặc tính này

Desperado: Character
Desperado: Character state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  147441

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon