• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Brunn Special Support
 • tier

  RARE

  3.95% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  53.57% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  56.59% Có đặc tính này

 • class_type

  Cleric

  0.23% Có đặc tính này

 • element

  Holy

  0.26% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  9.52% Có đặc tính này

 • stat_atk

  374

  0.01% Có đặc tính này

 • stat_def

  187

  0.01% Có đặc tính này

 • stat_hp

  3076

  0.01% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1233

  0.01% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1225

  0.01% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  770

  0.01% Có đặc tính này

 • stat_res

  467

  0.29% Có đặc tính này

 • stat_spd

  933

  0.01% Có đặc tính này

 • charisma

  0

  17.6% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  9.52% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Oriental Winds

  0.87% Có đặc tính này

 • active_skill

  Attack Support

  0.12% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  38.4% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  38.4% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  38.4% Có đặc tính này

 • level

  1

  2.9% Có đặc tính này

Desperado: Character state-little state-little
Brunn Special Support
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • tier

  RARE

  3.95% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  53.57% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  56.59% Có đặc tính này

 • class_type

  Cleric

  0.23% Có đặc tính này

 • element

  Holy

  0.26% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  9.52% Có đặc tính này

 • stat_atk

  374

  0.01% Có đặc tính này

 • stat_def

  187

  0.01% Có đặc tính này

 • stat_hp

  3076

  0.01% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1233

  0.01% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1225

  0.01% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  770

  0.01% Có đặc tính này

 • stat_res

  467

  0.29% Có đặc tính này

 • stat_spd

  933

  0.01% Có đặc tính này

 • charisma

  0

  17.6% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  9.52% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Oriental Winds

  0.87% Có đặc tính này

 • active_skill

  Attack Support

  0.12% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  38.4% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  38.4% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  38.4% Có đặc tính này

 • level

  1

  2.9% Có đặc tính này

Desperado: Character
Desperado: Character state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  152539

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon