• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Rosther Elite Scout
 • tier

  RARE

  3.93% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  53.58% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  56.62% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  29.4% Có đặc tính này

 • element

  Fire

  14.54% Có đặc tính này

 • defence_element

  Frozen

  9.33% Có đặc tính này

 • stat_atk

  410

  0.03% Có đặc tính này

 • stat_def

  199

  0.03% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2878

  0.05% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1210

  0.61% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1223

  0.61% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  820

  0.59% Có đặc tính này

 • stat_res

  467

  0.29% Có đặc tính này

 • stat_spd

  1124

  0.16% Có đặc tính này

 • charisma

  0

  17.68% Có đặc tính này

 • defence_element

  Frozen

  9.33% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Target Sighted

  0.47% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  38.35% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  38.35% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  38.35% Có đặc tính này

 • level

  1

  2.91% Có đặc tính này

Desperado: Character state-little state-little
Rosther Elite Scout
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • tier

  RARE

  3.93% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  53.58% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  56.62% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  29.4% Có đặc tính này

 • element

  Fire

  14.54% Có đặc tính này

 • defence_element

  Frozen

  9.33% Có đặc tính này

 • stat_atk

  410

  0.03% Có đặc tính này

 • stat_def

  199

  0.03% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2878

  0.05% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1210

  0.61% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1223

  0.61% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  820

  0.59% Có đặc tính này

 • stat_res

  467

  0.29% Có đặc tính này

 • stat_spd

  1124

  0.16% Có đặc tính này

 • charisma

  0

  17.68% Có đặc tính này

 • defence_element

  Frozen

  9.33% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Target Sighted

  0.47% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  38.35% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  38.35% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  38.35% Có đặc tính này

 • level

  1

  2.91% Có đặc tính này

Desperado: Character
Desperado: Character state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  152540

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon