• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Yellowhood Infiltrator
 • body_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • nation

  TheRebels

  24.22% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Blessing of the Desert

  17.27% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  57.59% Có đặc tính này

 • element

  Iron

  16.43% Có đặc tính này

 • class_type

  Knight

  18.89% Có đặc tính này

 • defence_element

  Iron

  10.08% Có đặc tính này

 • active_skill

  Lightning Blow

  5.36% Có đặc tính này

 • tier

  COMMON

  40.57% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  60.31% Có đặc tính này

Desperado: Character state-little state-little
Yellowhood Infiltrator
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • body_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • nation

  TheRebels

  24.22% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Blessing of the Desert

  17.27% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  57.59% Có đặc tính này

 • element

  Iron

  16.43% Có đặc tính này

 • class_type

  Knight

  18.89% Có đặc tính này

 • defence_element

  Iron

  10.08% Có đặc tính này

 • active_skill

  Lightning Blow

  5.36% Có đặc tính này

 • tier

  COMMON

  40.57% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  60.31% Có đặc tính này

Desperado: Character
Desperado: Character state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  176722

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon