• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Yellowhood Axeman
 • defence_element

  Fire

  10.03% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  57.6% Có đặc tính này

 • body_color

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • head_color

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • weapon_color

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • tier

  COMMON

  40.57% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  60.31% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  30.86% Có đặc tính này

 • element

  Earth

  21.9% Có đặc tính này

 • stat_atk

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • stat_def

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • stat_hp

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • stat_hit

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • stat_dog

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • stat_res

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • stat_spd

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • passive_skill

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • active_skill

  ?

  8.69% Có đặc tính này

Desperado: Character state-little state-little
Yellowhood Axeman
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • defence_element

  Fire

  10.03% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  57.6% Có đặc tính này

 • body_color

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • head_color

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • weapon_color

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • tier

  COMMON

  40.57% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  60.31% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  30.86% Có đặc tính này

 • element

  Earth

  21.9% Có đặc tính này

 • stat_atk

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • stat_def

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • stat_hp

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • stat_hit

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • stat_dog

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • stat_res

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • stat_spd

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • passive_skill

  ?

  8.69% Có đặc tính này

 • active_skill

  ?

  8.69% Có đặc tính này

Desperado: Character
Desperado: Character state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  52450

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon