Yellowhood Infiltrator
 • element

  Iron

  19.47% Có đặc tính này

 • active_skill

  Lightning Blow

  5.37% Có đặc tính này

 • tier

  COMMON

  47.25% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  69.92% Có đặc tính này

 • class_type

  Knight

  22.65% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  11.59% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Blessing of the Desert

  16.59% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  63.39% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  30.67% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  30.67% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  30.67% Có đặc tính này

 • grade_exp

  0 / 50

  15.34% Có đặc tính này

DESPERADO B218 - Agent (Official) state-little state-little
Yellowhood Infiltrator
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • element

  Iron

  19.47% Có đặc tính này

 • active_skill

  Lightning Blow

  5.37% Có đặc tính này

 • tier

  COMMON

  47.25% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  69.92% Có đặc tính này

 • class_type

  Knight

  22.65% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  11.59% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Blessing of the Desert

  16.59% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  63.39% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  30.67% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  30.67% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  30.67% Có đặc tính này

 • grade_exp

  0 / 50

  15.34% Có đặc tính này

DESPERADO B218 - Agent (Official)
DESPERADO B218 - Agent (Official) state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  57489

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon