Mercenary Scout
 • tier

  COMMON

  47.08% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  63.16% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  69.67% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  35.29% Có đặc tính này

 • element

  Fire

  16.67% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  11.55% Có đặc tính này

 • stat_atk

  1162

  0.84% Có đặc tính này

 • stat_def

  566

  0.82% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2470

  0.83% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1210

  0.91% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1295

  0.89% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  786

  0.91% Có đặc tính này

 • stat_res

  455

  1.78% Có đặc tính này

 • stat_spd

  1123

  0.9% Có đặc tính này

 • charisma

  1

  0.05% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  11.55% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Free Will

  16.05% Có đặc tính này

DESPERADO B218 - Agent (Official) state-little state-little
Mercenary Scout
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • tier

  COMMON

  47.08% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  63.16% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  69.67% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  35.29% Có đặc tính này

 • element

  Fire

  16.67% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  11.55% Có đặc tính này

 • stat_atk

  1162

  0.84% Có đặc tính này

 • stat_def

  566

  0.82% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2470

  0.83% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1210

  0.91% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1295

  0.89% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  786

  0.91% Có đặc tính này

 • stat_res

  455

  1.78% Có đặc tính này

 • stat_spd

  1123

  0.9% Có đặc tính này

 • charisma

  1

  0.05% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  11.55% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Free Will

  16.05% Có đặc tính này

DESPERADO B218 - Agent (Official)
DESPERADO B218 - Agent (Official) state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  57869

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon