Mercenary Swordsman
 • element

  Iron

  19.47% Có đặc tính này

 • tier

  COMMON

  47.25% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  69.92% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  35.42% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Free Will

  16.11% Có đặc tính này

 • active_skill

  Lightning Bash

  3.61% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  11.59% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  63.39% Có đặc tính này

DESPERADO B218 - Agent (Official) state-little state-little
Mercenary Swordsman
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • element

  Iron

  19.47% Có đặc tính này

 • tier

  COMMON

  47.25% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  69.92% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  35.42% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Free Will

  16.11% Có đặc tính này

 • active_skill

  Lightning Bash

  3.61% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  11.59% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  63.39% Có đặc tính này

DESPERADO B218 - Agent (Official)
DESPERADO B218 - Agent (Official) state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  63933

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon