• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Mercenary Swordsman
 • tier

  COMMON

  40.57% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  57.59% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  60.31% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  30.86% Có đặc tính này

 • element

  Iron

  16.43% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  10.1% Có đặc tính này

 • stat_atk

  1190

  0.32% Có đặc tính này

 • stat_def

  568

  0.34% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2470

  0.35% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1240

  0.52% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1243

  0.4% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  820

  0.53% Có đặc tính này

 • stat_res

  458

  0.73% Có đặc tính này

 • stat_spd

  1180

  0.42% Có đặc tính này

 • charisma

  0

  15.78% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  10.1% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Free Will

  17.25% Có đặc tính này

 • active_skill

  Lightning Bash

  3.95% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • grade_exp

  0 / 50

  6.33% Có đặc tính này

Desperado: Character state-little state-little
Mercenary Swordsman
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • tier

  COMMON

  40.57% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  57.59% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  60.31% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  30.86% Có đặc tính này

 • element

  Iron

  16.43% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  10.1% Có đặc tính này

 • stat_atk

  1190

  0.32% Có đặc tính này

 • stat_def

  568

  0.34% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2470

  0.35% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1240

  0.52% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1243

  0.4% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  820

  0.53% Có đặc tính này

 • stat_res

  458

  0.73% Có đặc tính này

 • stat_spd

  1180

  0.42% Có đặc tính này

 • charisma

  0

  15.78% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  10.1% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Free Will

  17.25% Có đặc tính này

 • active_skill

  Lightning Bash

  3.95% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  44% Có đặc tính này

 • grade_exp

  0 / 50

  6.33% Có đặc tính này

Desperado: Character
Desperado: Character state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  93244

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon