• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
ZED Horse
ZED Horse state-little state-little
Hợp đồng:0x67f4...659f

Race. Breed. Win. ZED RUN is the first digital horse racing game on the blockchain. Proudly sponsored by NASCAR, Budweiser and ATARI.

Xem tất cả
 • MATIC MATIC 3

  Giá sàn

 • MATIC MATIC 42.4K

  Tổng khối lượng

 • 397.7K

  Tổng nguồn cung

 • --

  Người sở hữu

Vật phẩm

Lịch sử