• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Common Bio-M0D
 • Corporation

  EternaLab®

  9.52% Có đặc tính này

 • Project

  Bio-M0d

  7.94% Có đặc tính này

 • Specimen

  Common

  1.59% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  Exo-Cage

  1.59% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  Therma Orb

  1.59% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  Green Grama

  1.59% Có đặc tính này

 • Color

  Green

  4.76% Có đặc tính này

 • Terrain

  Suburban Area

  9.52% Có đặc tính này

 • Terrain

  Countryside

  9.52% Có đặc tính này

Planet IX - Assets state-little state-little
Common Bio-M0D
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • Corporation

  EternaLab®

  9.52% Có đặc tính này

 • Project

  Bio-M0d

  7.94% Có đặc tính này

 • Specimen

  Common

  1.59% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  Exo-Cage

  1.59% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  Therma Orb

  1.59% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  Green Grama

  1.59% Có đặc tính này

 • Color

  Green

  4.76% Có đặc tính này

 • Terrain

  Suburban Area

  9.52% Có đặc tính này

 • Terrain

  Countryside

  9.52% Có đặc tính này

Planet IX - Assets
Planet IX - Assets state-little state-little
This is the collection which displays all the in-game assets which carry utility in the Planet IX Metaverse. Holders can expect airdrops, whitelists, utility in the game such as upgrades, accelerated rewards and much more to come.
 • Hợp đồng

  0xba66...ce87

 • ID token

  11

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-1155

 • Mainnet

  Polygon

Transfer
Chuyển tiền 2024-03-01 00:41:42
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-29 23:08:19
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-29 23:07:58
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-29 23:07:26
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-29 22:44:24
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-29 22:36:38
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-29 22:35:56
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-29 22:35:35
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-29 19:37:08
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-29 18:49:14
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons