• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Rare Bio-M0D
 • Corporation

  EternaLab®

  9.38% Có đặc tính này

 • Project

  Bio-M0d

  7.81% Có đặc tính này

 • Specimen

  Rare

  1.56% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  Polymeric Organ

  1.56% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  Graphene Spheres

  1.56% Có đặc tính này

 • Color

  Purple

  1.56% Có đặc tính này

 • Terrain

  Capital City

  9.38% Có đặc tính này

 • Terrain

  Metropolitan Area

  9.38% Có đặc tính này

Planet IX - Assets state-little state-little
Rare Bio-M0D
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • Corporation

  EternaLab®

  9.38% Có đặc tính này

 • Project

  Bio-M0d

  7.81% Có đặc tính này

 • Specimen

  Rare

  1.56% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  Polymeric Organ

  1.56% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  Graphene Spheres

  1.56% Có đặc tính này

 • Color

  Purple

  1.56% Có đặc tính này

 • Terrain

  Capital City

  9.38% Có đặc tính này

 • Terrain

  Metropolitan Area

  9.38% Có đặc tính này

Planet IX - Assets
Planet IX - Assets state-little state-little
This is the collection which displays all the in-game assets which carry utility in the Planet IX Metaverse. Holders can expect airdrops, whitelists, utility in the game such as upgrades, accelerated rewards and much more to come.
 • Hợp đồng

  0xba66...ce87

 • ID token

  13

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-1155

 • Mainnet

  Polygon

Transfer
Chuyển tiền 2024-05-28 17:28:22
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-28 07:14:38
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-28 05:23:19
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-28 05:22:48
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-28 05:22:16
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-27 22:30:15
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-27 14:49:40
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-27 10:22:52
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-27 10:22:11
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-27 06:48:55
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons