• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Genesis WildPass
Genesis WildPass
Hợp đồng:0xef41...a494

Wildcard's Genesis WildPass Mint consists of 4,444 WildPasses on the Polygon blockchain network that provide exclusive opportunities and access to the Wildcard Universe.

Xem tất cả
 • MATIC MATIC --

  Giá sàn

 • MATIC MATIC 738

  Tổng khối lượng

 • 4.4K

  Tổng nguồn cung

 • 1.6K

  Người sở hữu

Vật phẩm

Lịch sử

0 Vật phẩm