#9548
 • Fur

  Black

  12.24% Có đặc tính này

 • Eyes

  Sleepy

  7.49% Có đặc tính này

 • Background

  Gray

  11.67% Có đặc tính này

 • Earring

  Gold Hoop

  4.59% Có đặc tính này

 • Hat

  Sushi Chef Headband

  1.87% Có đặc tính này

 • Mouth

  Bored

  22.6% Có đặc tính này

Bored Ape Yacht Club state-little state-little
#9548
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Fur

  Black

  12.24% Có đặc tính này

 • Eyes

  Sleepy

  7.49% Có đặc tính này

 • Background

  Gray

  11.67% Có đặc tính này

 • Earring

  Gold Hoop

  4.59% Có đặc tính này

 • Hat

  Sushi Chef Headband

  1.87% Có đặc tính này

 • Mouth

  Bored

  22.6% Có đặc tính này

Bored Ape Yacht Club
Bored Ape Yacht Club state-little state-little
Bored Ape 游艇俱乐部是 10,000 个独特的 Bored Ape NFT 的集合——生活在以太坊区块链上的独特数字收藏品。
 • Hợp đồng

  0xbc4c...f13d

 • ID token

  9548

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum