• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Genesis Badges of the Agents of Change - Bronze Tier
 • Tier

  Bronze

  1.54% Có đặc tính này

 • Type

  Genesis

  4.62% Có đặc tính này

Planet IX - Assets state-little state-little
Genesis Badges of the Agents of Change - Bronze Tier
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • Tier

  Bronze

  1.54% Có đặc tính này

 • Type

  Genesis

  4.62% Có đặc tính này

Planet IX - Assets
Planet IX - Assets state-little state-little
这个合集展示了在 Planet IX Metaverse 中具有实用性的所有游戏内资产。 持有者可以期待空投、白名单、游戏中的实用程序,例如升级、加速奖励等等。
 • Hợp đồng

  0xba66...ce87

 • ID token

  3

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-1155

 • Mainnet

  Polygon

Transfer
Chuyển tiền 2024-06-04 17:29:38
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-31 10:20:04
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-31 10:19:22
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-31 10:18:31
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-31 10:18:00
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-31 10:15:49
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-31 10:14:38
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-28 14:41:13
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-25 10:51:06
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-05-24 19:44:09
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons