Blueprint
 • Corporation

  NewLands LLC

  1.59% Có đặc tính này

 • Type

  Blueprint

  1.59% Có đặc tính này

 • Product

  Facilities

  1.59% Có đặc tính này

 • Material

  Glass

  1.59% Có đặc tính này

 • Material

  Plastics

  1.59% Có đặc tính này

 • Material

  Luminant

  1.59% Có đặc tính này

Planet IX - Assets state-little state-little
Blueprint
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • Corporation

  NewLands LLC

  1.59% Có đặc tính này

 • Type

  Blueprint

  1.59% Có đặc tính này

 • Product

  Facilities

  1.59% Có đặc tính này

 • Material

  Glass

  1.59% Có đặc tính này

 • Material

  Plastics

  1.59% Có đặc tính này

 • Material

  Luminant

  1.59% Có đặc tính này

Planet IX - Assets
Planet IX - Assets state-little state-little
这个合集展示了在 Planet IX Metaverse 中具有实用性的所有游戏内资产。 持有者可以期待空投、白名单、游戏中的实用程序,例如升级、加速奖励等等。
 • Hợp đồng

  0xba66...ce87

 • ID token

  9

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-1155

 • Mainnet

  Polygon

Transfer
Chuyển tiền 2023-12-08 10:36:01
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-12-08 03:39:39
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-12-08 02:48:52
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-12-08 00:30:17
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-12-07 23:57:22
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-12-07 22:41:19
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-12-07 20:34:04
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-12-07 19:01:12
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-12-07 18:09:44
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-12-07 15:13:10
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons