Lilith Pryde
 • Corporation

  EternaLabs

  9.52% Có đặc tính này

 • Background

  Y Green

  7.33% Có đặc tính này

 • Title

  Theorist

  4.76% Có đặc tính này

 • Life-form

  Modified

  9.16% Có đặc tính này

Planet IX - Corporation Avatars state-little state-little
Lilith Pryde
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • Corporation

  EternaLabs

  9.52% Có đặc tính này

 • Background

  Y Green

  7.33% Có đặc tính này

 • Title

  Theorist

  4.76% Có đặc tính này

 • Life-form

  Modified

  9.16% Có đặc tính này

Planet IX - Corporation Avatars
Planet IX - Corporation Avatars state-little state-little
IX Corpo Genesis 合集包含您将在 Planet IX 宇宙中遇到的不可玩角色。每个角色都在变革代理人抵达太阳系的黎明时描绘,体现了行星 IX 各个公司的本质。
 • Hợp đồng

  0xfba3...f6dc

 • ID token

  80

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-1155

 • Mainnet

  Polygon

Transfer
Chuyển tiền 2023-09-17 05:34:38
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-09-13 11:03:20
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-08-13 07:15:07
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-08-11 22:44:42
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-07-14 18:42:35
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-07-12 20:44:27
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-07-12 16:42:58
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-07-11 16:31:22
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-07-01 11:56:56
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-06-30 10:50:27
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons