• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Sofa #3752
 • Background

  Relax Brown

  3.59% Có đặc tính này

 • Clothes

  Windbreaker

  0.33% Có đặc tính này

 • Eyes

  Young

  1.57% Có đặc tính này

 • Mouth

  Strong

  1.69% Có đặc tính này

 • Earring

  Diamond Earrings

  1.86% Có đặc tính này

 • Glasses

  Nothing

  70.11% Có đặc tính này

 • Face decoration

  Nothing

  57.16% Có đặc tính này

 • Hair

  Gray Man Bun

  0.71% Có đặc tính này

 • Hat

  Nothing

  48.88% Có đặc tính này

 • Hand

  Tachi

  1.53% Có đặc tính này

 • Special effect

  Nothing

  87.34% Có đặc tính này

 • Type

  Humanity

  72.5% Có đặc tính này

 • Accessories

  Nothing

  66.75% Có đặc tính này

Sofa Vision
Sofa #3752
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Relax Brown

  3.59% Có đặc tính này

 • Clothes

  Windbreaker

  0.33% Có đặc tính này

 • Eyes

  Young

  1.57% Có đặc tính này

 • Mouth

  Strong

  1.69% Có đặc tính này

 • Earring

  Diamond Earrings

  1.86% Có đặc tính này

 • Glasses

  Nothing

  70.11% Có đặc tính này

 • Face decoration

  Nothing

  57.16% Có đặc tính này

 • Hair

  Gray Man Bun

  0.71% Có đặc tính này

 • Hat

  Nothing

  48.88% Có đặc tính này

 • Hand

  Tachi

  1.53% Có đặc tính này

 • Special effect

  Nothing

  87.34% Có đặc tính này

 • Type

  Humanity

  72.5% Có đặc tính này

 • Accessories

  Nothing

  66.75% Có đặc tính này

Sofa Vision
Sofa Vision
Reveal here: https://reveal.sofanft.io/ Now you are the real Sofa Maker.
 • Hợp đồng

  0xdf1d...8581

 • ID token

  3752

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum