• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Smol #12145
 • Background

  cyan

  14.58% Có đặc tính này

 • Clothes

  longsleeve

  7.28% Có đặc tính này

 • Glasses

  sunglasses

  21.52% Có đặc tính này

 • Body

  dark-brown

  17.17% Có đặc tính này

 • Mouth

  lipstick

  13.56% Có đặc tính này

 • Gender

  female

  45.8% Có đặc tính này

 • Hair

  dark-brown

  7.76% Có đặc tính này

 • Hat

  none

  26.01% Có đặc tính này

Smol Brains
Smol #12145
refresh
Giá

ARBITRUM ARBITRUM Chưa được niêm yết

 • Background

  cyan

  14.58% Có đặc tính này

 • Clothes

  longsleeve

  7.28% Có đặc tính này

 • Glasses

  sunglasses

  21.52% Có đặc tính này

 • Body

  dark-brown

  17.17% Có đặc tính này

 • Mouth

  lipstick

  13.56% Có đặc tính này

 • Gender

  female

  45.8% Có đặc tính này

 • Hair

  dark-brown

  7.76% Có đặc tính này

 • Hat

  none

  26.01% Có đặc tính này

Smol Brains
Smol Brains
[NOW ON-CHAIN -- MIGRATE YOUR LEGACY SMOLS AT https://legacy.smolverse.lol/migration] The Smol Brains are a dynamic PFP of a monkey whose head gets bigger the larger its IQ becomes.
 • Hợp đồng

  0xa7f1...8777

 • ID token

  12145

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Arbitrum