• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Smol #4755
 • IQ

  233

  0.01% Có đặc tính này

 • IQ Pending

  0

  39.78% Có đặc tính này

 • Head Size

  0

  39.95% Có đặc tính này

 • Background

  purple

  14.81% Có đặc tính này

 • Body

  red

  12.19% Có đặc tính này

 • Clothes

  jacket

  20.31% Có đặc tính này

 • Glasses

  glasses

  8.57% Có đặc tính này

 • Hat

  cyber

  2.36% Có đặc tính này

 • Hair

  none

  54.68% Có đặc tính này

 • Mouth

  none

  41.68% Có đặc tính này

 • Gender

  male

  54.14% Có đặc tính này

Smol Brains
Smol #4755
refresh
Giá

ARBITRUM ARBITRUM Chưa được niêm yết

 • IQ

  233

  0.01% Có đặc tính này

 • IQ Pending

  0

  39.78% Có đặc tính này

 • Head Size

  0

  39.95% Có đặc tính này

 • Background

  purple

  14.81% Có đặc tính này

 • Body

  red

  12.19% Có đặc tính này

 • Clothes

  jacket

  20.31% Có đặc tính này

 • Glasses

  glasses

  8.57% Có đặc tính này

 • Hat

  cyber

  2.36% Có đặc tính này

 • Hair

  none

  54.68% Có đặc tính này

 • Mouth

  none

  41.68% Có đặc tính này

 • Gender

  male

  54.14% Có đặc tính này

Smol Brains
Smol Brains
[NOW ON-CHAIN -- MIGRATE YOUR LEGACY SMOLS AT https://legacy.smolverse.lol/migration] The Smol Brains are a dynamic PFP of a monkey whose head gets bigger the larger its IQ becomes.
 • Hợp đồng

  0xa7f1...8777

 • ID token

  4755

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Arbitrum