• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Smol #576
 • Mouth

  none

  41.66% Có đặc tính này

 • Background

  orange

  13.92% Có đặc tính này

 • Body

  dark-brown

  17.16% Có đặc tính này

 • Clothes

  prisoner

  4.19% Có đặc tính này

 • Hair

  none

  54.68% Có đặc tính này

 • Hat

  cap-blue

  6.49% Có đặc tính này

 • Gender

  male

  54.13% Có đặc tính này

 • Glasses

  glasses

  8.57% Có đặc tính này

Smol Brains
Smol #576
refresh
Giá

ARBITRUM ARBITRUM Chưa được niêm yết

 • Mouth

  none

  41.66% Có đặc tính này

 • Background

  orange

  13.92% Có đặc tính này

 • Body

  dark-brown

  17.16% Có đặc tính này

 • Clothes

  prisoner

  4.19% Có đặc tính này

 • Hair

  none

  54.68% Có đặc tính này

 • Hat

  cap-blue

  6.49% Có đặc tính này

 • Gender

  male

  54.13% Có đặc tính này

 • Glasses

  glasses

  8.57% Có đặc tính này

Smol Brains
Smol Brains
[NOW ON-CHAIN -- MIGRATE YOUR LEGACY SMOLS AT https://legacy.smolverse.lol/migration] The Smol Brains are a dynamic PFP of a monkey whose head gets bigger the larger its IQ becomes.
 • Hợp đồng

  0xa7f1...8777

 • ID token

  576

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Arbitrum