• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DuDuLab #1019
 • Eyes

  Curious

  6.02% Có đặc tính này

 • Eargear

  French earrings

  1.93% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Headgear

  Spring Festival cap

  0.49% Có đặc tính này

 • Face

  Variant Band Aids

  2.58% Có đặc tính này

 • Mouth

  Toast

  1.8% Có đặc tính này

 • Satchel

  Fanny pack

  3.14% Có đặc tính này

 • Offhand

  Brush

  0.49% Có đặc tính này

 • Glasses

  Mirror boy

  1.65% Có đặc tính này

 • Clothing

  Black shirt

  0.98% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Camp

  DUDU Club

  0.8% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #1019
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eyes

  Curious

  6.02% Có đặc tính này

 • Eargear

  French earrings

  1.93% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Headgear

  Spring Festival cap

  0.49% Có đặc tính này

 • Face

  Variant Band Aids

  2.58% Có đặc tính này

 • Mouth

  Toast

  1.8% Có đặc tính này

 • Satchel

  Fanny pack

  3.14% Có đặc tính này

 • Offhand

  Brush

  0.49% Có đặc tính này

 • Glasses

  Mirror boy

  1.65% Có đặc tính này

 • Clothing

  Black shirt

  0.98% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Camp

  DUDU Club

  0.8% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  1019

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum