• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DuDuLab #1211
 • Eyes

  Snitch

  2.26% Có đặc tính này

 • Headgear

  Painter hat

  0.59% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Necklace

  Black headphones

  2.43% Có đặc tính này

 • Eargear

  Drop earrings

  1.95% Có đặc tính này

 • Face

  Hip Hop Stickers

  2.71% Có đặc tính này

 • Satchel

  Pocket

  2.61% Có đặc tính này

 • Glasses

  Uncle sam

  1.24% Có đặc tính này

 • Clothing

  Plaid pajamas

  0.69% Có đặc tính này

 • Mouth

  Variation lollipop

  2.14% Có đặc tính này

 • Offhand

  Beer

  0.54% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #1211
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eyes

  Snitch

  2.26% Có đặc tính này

 • Headgear

  Painter hat

  0.59% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Necklace

  Black headphones

  2.43% Có đặc tính này

 • Eargear

  Drop earrings

  1.95% Có đặc tính này

 • Face

  Hip Hop Stickers

  2.71% Có đặc tính này

 • Satchel

  Pocket

  2.61% Có đặc tính này

 • Glasses

  Uncle sam

  1.24% Có đặc tính này

 • Clothing

  Plaid pajamas

  0.69% Có đặc tính này

 • Mouth

  Variation lollipop

  2.14% Có đặc tính này

 • Offhand

  Beer

  0.54% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  1211

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum