• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DuDuLab #1213
 • Background

  Grey

  4.86% Có đặc tính này

 • Eyes

  Missing eyes

  0.87% Có đặc tính này

 • Clothing

  broken shirt

  0.38% Có đặc tính này

 • Offhand

  Dark crystal ball

  0.48% Có đặc tính này

 • Headgear

  Devil's Horn

  0.28% Có đặc tính này

 • Backgear

  Black cat bag

  0.55% Có đặc tính này

 • Face

  Macbeth

  0.33% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #1213
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Grey

  4.86% Có đặc tính này

 • Eyes

  Missing eyes

  0.87% Có đặc tính này

 • Clothing

  broken shirt

  0.38% Có đặc tính này

 • Offhand

  Dark crystal ball

  0.48% Có đặc tính này

 • Headgear

  Devil's Horn

  0.28% Có đặc tính này

 • Backgear

  Black cat bag

  0.55% Có đặc tính này

 • Face

  Macbeth

  0.33% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  1213

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum