DuDuLab #3093
 • Eyes

  Curious

  6.02% Có đặc tính này

 • Suites

  Navy suit

  0.47% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Offhand

  Love bubble

  0.88% Có đặc tính này

 • Satchel

  Fanny pack

  3.14% Có đặc tính này

 • Glasses

  Scholar glasses

  2.05% Có đặc tính này

 • Backgear

  Chain ball

  4.3% Có đặc tính này

 • Eargear

  Paper clip earrings

  2.04% Có đặc tính này

 • Mouth

  Dudu coin

  2.05% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #3093
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eyes

  Curious

  6.02% Có đặc tính này

 • Suites

  Navy suit

  0.47% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Offhand

  Love bubble

  0.88% Có đặc tính này

 • Satchel

  Fanny pack

  3.14% Có đặc tính này

 • Glasses

  Scholar glasses

  2.05% Có đặc tính này

 • Backgear

  Chain ball

  4.3% Có đặc tính này

 • Eargear

  Paper clip earrings

  2.04% Có đặc tính này

 • Mouth

  Dudu coin

  2.05% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  3093

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum