DuDuLab #3971
 • Background

  Khaki

  13.71% Có đặc tính này

 • Camp

  Bear City Research Institute

  1.04% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Backgear

  Repair kit

  1.14% Có đặc tính này

 • Clothing

  Carpenter

  0.46% Có đặc tính này

 • Eyes

  Curious

  6.02% Có đặc tính này

 • Headgear

  Welding helmet

  0.17% Có đặc tính này

 • Gloves

  Radiation protection gloves

  1.33% Có đặc tính này

 • Offhand

  Hercules

  0.4% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #3971
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Khaki

  13.71% Có đặc tính này

 • Camp

  Bear City Research Institute

  1.04% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Backgear

  Repair kit

  1.14% Có đặc tính này

 • Clothing

  Carpenter

  0.46% Có đặc tính này

 • Eyes

  Curious

  6.02% Có đặc tính này

 • Headgear

  Welding helmet

  0.17% Có đặc tính này

 • Gloves

  Radiation protection gloves

  1.33% Có đặc tính này

 • Offhand

  Hercules

  0.4% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  3971

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum