• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DuDuLab #4305
 • Eyes

  Curious

  6.02% Có đặc tính này

 • Face

  Harley Quinn

  2.41% Có đặc tính này

 • Eargear

  French earrings

  1.93% Có đặc tính này

 • Necklace

  Spotted bow tie

  2.35% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Glasses

  BlackRimmed glasses

  2.25% Có đặc tính này

 • Offhand

  Love bubble

  0.88% Có đặc tính này

 • Suites

  Pirate suit

  0.19% Có đặc tính này

 • Satchel

  Double shooter

  3.23% Có đặc tính này

 • Mouth

  Red bubbles

  1.97% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #4305
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eyes

  Curious

  6.02% Có đặc tính này

 • Face

  Harley Quinn

  2.41% Có đặc tính này

 • Eargear

  French earrings

  1.93% Có đặc tính này

 • Necklace

  Spotted bow tie

  2.35% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Glasses

  BlackRimmed glasses

  2.25% Có đặc tính này

 • Offhand

  Love bubble

  0.88% Có đặc tính này

 • Suites

  Pirate suit

  0.19% Có đặc tính này

 • Satchel

  Double shooter

  3.23% Có đặc tính này

 • Mouth

  Red bubbles

  1.97% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  4305

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum