• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DuDuLab #5033
 • Background

  Grey

  4.86% Có đặc tính này

 • Eyes

  Button

  0.73% Có đặc tính này

 • Offhand

  Thunderstorm doll

  0.41% Có đặc tính này

 • Backgear

  Devil tail

  0.55% Có đặc tính này

 • Clothing

  Dark gentleman

  0.37% Có đặc tính này

 • Headgear

  White headscarf

  0.21% Có đặc tính này

 • Face

  Sad spots

  0.27% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #5033
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Grey

  4.86% Có đặc tính này

 • Eyes

  Button

  0.73% Có đặc tính này

 • Offhand

  Thunderstorm doll

  0.41% Có đặc tính này

 • Backgear

  Devil tail

  0.55% Có đặc tính này

 • Clothing

  Dark gentleman

  0.37% Có đặc tính này

 • Headgear

  White headscarf

  0.21% Có đặc tính này

 • Face

  Sad spots

  0.27% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  5033

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum