• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DuDuLab #5374
 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Eyes

  Snitch

  2.26% Có đặc tính này

 • Backgear

  Vacuum cleaner

  4.12% Có đặc tính này

 • Offhand

  Taiyaki

  0.86% Có đặc tính này

 • Clothing

  Black tea coat

  0.61% Có đặc tính này

 • Headgear

  Dreadlocks and hats

  0.58% Có đặc tính này

 • Necklace

  Heart necklace

  2% Có đặc tính này

 • Satchel

  Red fanny pack

  2.58% Có đặc tính này

 • Eargear

  Drop earrings

  1.95% Có đặc tính này

 • Glasses

  Rockstar

  1.74% Có đặc tính này

 • Mouth

  Red lollipop

  1.93% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #5374
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Eyes

  Snitch

  2.26% Có đặc tính này

 • Backgear

  Vacuum cleaner

  4.12% Có đặc tính này

 • Offhand

  Taiyaki

  0.86% Có đặc tính này

 • Clothing

  Black tea coat

  0.61% Có đặc tính này

 • Headgear

  Dreadlocks and hats

  0.58% Có đặc tính này

 • Necklace

  Heart necklace

  2% Có đặc tính này

 • Satchel

  Red fanny pack

  2.58% Có đặc tính này

 • Eargear

  Drop earrings

  1.95% Có đặc tính này

 • Glasses

  Rockstar

  1.74% Có đặc tính này

 • Mouth

  Red lollipop

  1.93% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  5374

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum