• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DuDuLab #5408
 • Face

  Harley Quinn

  2.41% Có đặc tính này

 • Eargear

  French earrings

  1.93% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Glasses

  BlackRimmed glasses

  2.25% Có đặc tính này

 • Satchel

  Fanny pack

  3.14% Có đặc tính này

 • Mouth

  Green lollipop

  1.8% Có đặc tính này

 • Backgear

  Chain ball

  4.3% Có đặc tính này

 • Offhand

  Basketball

  0.93% Có đặc tính này

 • Necklace

  Pearl necklace

  2.43% Có đặc tính này

 • Headgear

  Grey melon cap

  0.54% Có đặc tính này

 • Eyes

  Confusion

  2.7% Có đặc tính này

 • Clothing

  Black tea coat

  0.61% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #5408
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Face

  Harley Quinn

  2.41% Có đặc tính này

 • Eargear

  French earrings

  1.93% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Glasses

  BlackRimmed glasses

  2.25% Có đặc tính này

 • Satchel

  Fanny pack

  3.14% Có đặc tính này

 • Mouth

  Green lollipop

  1.8% Có đặc tính này

 • Backgear

  Chain ball

  4.3% Có đặc tính này

 • Offhand

  Basketball

  0.93% Có đặc tính này

 • Necklace

  Pearl necklace

  2.43% Có đặc tính này

 • Headgear

  Grey melon cap

  0.54% Có đặc tính này

 • Eyes

  Confusion

  2.7% Có đặc tính này

 • Clothing

  Black tea coat

  0.61% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  5408

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum