DuDuLab #5462
 • Clothing

  Majic Vampire

  0.33% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Headgear

  White impermanence

  0.2% Có đặc tính này

 • Background

  Grey

  4.86% Có đặc tính này

 • Eyes

  Teary eyes

  0.49% Có đặc tính này

 • Backgear

  Cobweb

  0.56% Có đặc tính này

 • Offhand

  Thunderstorm doll

  0.41% Có đặc tính này

 • Face

  Clown mask

  0.23% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #5462
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Clothing

  Majic Vampire

  0.33% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Headgear

  White impermanence

  0.2% Có đặc tính này

 • Background

  Grey

  4.86% Có đặc tính này

 • Eyes

  Teary eyes

  0.49% Có đặc tính này

 • Backgear

  Cobweb

  0.56% Có đặc tính này

 • Offhand

  Thunderstorm doll

  0.41% Có đặc tính này

 • Face

  Clown mask

  0.23% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  5462

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum