DuDuLab #6123
 • Backgear

  Chainsaw

  1.28% Có đặc tính này

 • Gloves

  Battle damaged gloves

  1.11% Có đặc tính này

 • Clothing

  Firecracker boy

  0.55% Có đặc tính này

 • Glasses

  Watchmaker

  1.84% Có đặc tính này

 • Eyes

  Heartbeat

  3.98% Có đặc tính này

 • Headgear

  Trapeze

  0.44% Có đặc tính này

 • Offhand

  Pocket pistol

  0.67% Có đặc tính này

 • Background

  Khaki

  13.71% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #6123
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Backgear

  Chainsaw

  1.28% Có đặc tính này

 • Gloves

  Battle damaged gloves

  1.11% Có đặc tính này

 • Clothing

  Firecracker boy

  0.55% Có đặc tính này

 • Glasses

  Watchmaker

  1.84% Có đặc tính này

 • Eyes

  Heartbeat

  3.98% Có đặc tính này

 • Headgear

  Trapeze

  0.44% Có đặc tính này

 • Offhand

  Pocket pistol

  0.67% Có đặc tính này

 • Background

  Khaki

  13.71% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  6123

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum