• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DuDuLab #7248
 • Backgear

  Guitar bag

  4.01% Có đặc tính này

 • Offhand

  Sparkling juice

  0.66% Có đặc tính này

 • Satchel

  Yellow guitar

  3.15% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Face

  Variant Band Aids

  2.58% Có đặc tính này

 • Clothing

  Green tracksuit

  0.62% Có đặc tính này

 • Necklace

  Black headphones

  2.43% Có đặc tính này

 • Mouth

  Cigarette

  1.75% Có đặc tính này

 • Glasses

  Mirror boy

  1.65% Có đặc tính này

 • Eyes

  Confusion

  2.7% Có đặc tính này

 • Headgear

  Plaid beret

  0.52% Có đặc tính này

 • Eargear

  Golden stars

  2.05% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #7248
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Backgear

  Guitar bag

  4.01% Có đặc tính này

 • Offhand

  Sparkling juice

  0.66% Có đặc tính này

 • Satchel

  Yellow guitar

  3.15% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Face

  Variant Band Aids

  2.58% Có đặc tính này

 • Clothing

  Green tracksuit

  0.62% Có đặc tính này

 • Necklace

  Black headphones

  2.43% Có đặc tính này

 • Mouth

  Cigarette

  1.75% Có đặc tính này

 • Glasses

  Mirror boy

  1.65% Có đặc tính này

 • Eyes

  Confusion

  2.7% Có đặc tính này

 • Headgear

  Plaid beret

  0.52% Có đặc tính này

 • Eargear

  Golden stars

  2.05% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  7248

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum