DuDuLab #7346
 • Backgear

  LPG tank

  0.93% Có đặc tính này

 • Masks

  Laser mask

  1% Có đặc tính này

 • Headgear

  Mechanical mouse

  1.1% Có đặc tính này

 • Glasses

  Phoebe glasses

  0.91% Có đặc tính này

 • Background

  Khaki

  13.71% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Eyes

  Curious

  6.02% Có đặc tính này

 • Clothing

  Captain sandbar

  0.52% Có đặc tính này

 • Offhand

  Quill pen

  1.02% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #7346
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Backgear

  LPG tank

  0.93% Có đặc tính này

 • Masks

  Laser mask

  1% Có đặc tính này

 • Headgear

  Mechanical mouse

  1.1% Có đặc tính này

 • Glasses

  Phoebe glasses

  0.91% Có đặc tính này

 • Background

  Khaki

  13.71% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Eyes

  Curious

  6.02% Có đặc tính này

 • Clothing

  Captain sandbar

  0.52% Có đặc tính này

 • Offhand

  Quill pen

  1.02% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  7346

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum