• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DuDuLab #7631
 • Face

  Angel halo

  1.36% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Eyes

  Starlight

  6.14% Có đặc tính này

 • Backgear

  Palette

  4.26% Có đặc tính này

 • Offhand

  Love bubble

  0.88% Có đặc tính này

 • Mouth

  Cigarette

  1.75% Có đặc tính này

 • Suites

  Frog kid suit

  0.4% Có đặc tính này

 • Eargear

  Voice of god

  1.82% Có đặc tính này

 • Glasses

  Superstar

  1.71% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Camp

  Explorers Association

  1.96% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #7631
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Face

  Angel halo

  1.36% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Eyes

  Starlight

  6.14% Có đặc tính này

 • Backgear

  Palette

  4.26% Có đặc tính này

 • Offhand

  Love bubble

  0.88% Có đặc tính này

 • Mouth

  Cigarette

  1.75% Có đặc tính này

 • Suites

  Frog kid suit

  0.4% Có đặc tính này

 • Eargear

  Voice of god

  1.82% Có đặc tính này

 • Glasses

  Superstar

  1.71% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Camp

  Explorers Association

  1.96% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  7631

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum