• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DuDuLab #7793
 • Necklace

  Spotted bow tie

  2.35% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Eyes

  Starlight

  6.14% Có đặc tính này

 • Mouth

  Toast

  1.8% Có đặc tính này

 • Backgear

  Palette

  4.26% Có đặc tính này

 • Glasses

  Bear sunglasses

  1.99% Có đặc tính này

 • Eargear

  Drop earrings

  1.95% Có đặc tính này

 • Offhand

  Lollipop

  0.72% Có đặc tính này

 • Clothing

  Ambassador in blue

  0.63% Có đặc tính này

 • Headgear

  Light blue nightcap

  0.4% Có đặc tính này

 • Satchel

  Double shooter

  3.23% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Camp

  Explorers Association

  1.96% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #7793
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Necklace

  Spotted bow tie

  2.35% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Eyes

  Starlight

  6.14% Có đặc tính này

 • Mouth

  Toast

  1.8% Có đặc tính này

 • Backgear

  Palette

  4.26% Có đặc tính này

 • Glasses

  Bear sunglasses

  1.99% Có đặc tính này

 • Eargear

  Drop earrings

  1.95% Có đặc tính này

 • Offhand

  Lollipop

  0.72% Có đặc tính này

 • Clothing

  Ambassador in blue

  0.63% Có đặc tính này

 • Headgear

  Light blue nightcap

  0.4% Có đặc tính này

 • Satchel

  Double shooter

  3.23% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Camp

  Explorers Association

  1.96% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  7793

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum