DuDuLab #8276
 • Eyes

  Snitch

  2.26% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Headgear

  Black beret

  0.61% Có đặc tính này

 • Satchel

  Golden shooter

  3% Có đặc tính này

 • Backgear

  Vacuum cleaner

  4.12% Có đặc tính này

 • Offhand

  Boxing gloves

  0.4% Có đặc tính này

 • Glasses

  Mirror boy

  1.65% Có đặc tính này

 • Necklace

  White headphones

  2.58% Có đặc tính này

 • Face

  White mask

  0.27% Có đặc tính này

 • Clothing

  Black shirt

  0.98% Có đặc tính này

 • Eargear

  Golden stars

  2.05% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #8276
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eyes

  Snitch

  2.26% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Headgear

  Black beret

  0.61% Có đặc tính này

 • Satchel

  Golden shooter

  3% Có đặc tính này

 • Backgear

  Vacuum cleaner

  4.12% Có đặc tính này

 • Offhand

  Boxing gloves

  0.4% Có đặc tính này

 • Glasses

  Mirror boy

  1.65% Có đặc tính này

 • Necklace

  White headphones

  2.58% Có đặc tính này

 • Face

  White mask

  0.27% Có đặc tính này

 • Clothing

  Black shirt

  0.98% Có đặc tính này

 • Eargear

  Golden stars

  2.05% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  8276

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum