DuDuLab #8858
 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Offhand

  Armillary sphere

  1.13% Có đặc tính này

 • Gloves

  Motorcycle gloves

  1.63% Có đặc tính này

 • Backgear

  Cobra backpack

  1.06% Có đặc tính này

 • Headgear

  Assistant

  0.88% Có đặc tính này

 • Masks

  Triangle valve

  1.12% Có đặc tính này

 • Clothing

  Clipboard

  0.48% Có đặc tính này

 • Background

  Khaki

  13.71% Có đặc tính này

 • Eyes

  Rebellious

  6.29% Có đặc tính này

 • Camp

  Explorers Association

  1.96% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #8858
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Offhand

  Armillary sphere

  1.13% Có đặc tính này

 • Gloves

  Motorcycle gloves

  1.63% Có đặc tính này

 • Backgear

  Cobra backpack

  1.06% Có đặc tính này

 • Headgear

  Assistant

  0.88% Có đặc tính này

 • Masks

  Triangle valve

  1.12% Có đặc tính này

 • Clothing

  Clipboard

  0.48% Có đặc tính này

 • Background

  Khaki

  13.71% Có đặc tính này

 • Eyes

  Rebellious

  6.29% Có đặc tính này

 • Camp

  Explorers Association

  1.96% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  8858

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum