• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
CloneX #16
 • DNA

  Human

  50.04% Có đặc tính này

 • Eye Color

  GRN

  4.73% Có đặc tính này

 • Facial Feature

  SWRD TAT

  0.71% Có đặc tính này

 • Hair

  WHT Curtains

  1.34% Có đặc tính này

 • Clothing

  BLCK BNDN Shirt

  1.52% Có đặc tính này

 • Eyewear

  Aviator

  1.62% Có đặc tính này

 • Mouth

  Angry

  2.91% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #16
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Human

  50.04% Có đặc tính này

 • Eye Color

  GRN

  4.73% Có đặc tính này

 • Facial Feature

  SWRD TAT

  0.71% Có đặc tính này

 • Hair

  WHT Curtains

  1.34% Có đặc tính này

 • Clothing

  BLCK BNDN Shirt

  1.52% Có đặc tính này

 • Eyewear

  Aviator

  1.62% Có đặc tính này

 • Mouth

  Angry

  2.91% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  18888

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum