• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
CloneX #17234
 • DNA

  Human

  50.04% Có đặc tính này

 • Eye Color

  RNBW

  0.81% Có đặc tính này

 • Type

  MURAKAMI DRIP

  15.41% Có đặc tính này

 • Clothing

  WHT Jellyfish Tee

  1.69% Có đặc tính này

 • Mouth

  RNBW GRILLZ

  1.05% Có đặc tính này

 • Eyewear

  DRIP VISION

  0.59% Có đặc tính này

 • Hair

  WHT BRDZ

  0.98% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #17234
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Human

  50.04% Có đặc tính này

 • Eye Color

  RNBW

  0.81% Có đặc tính này

 • Type

  MURAKAMI DRIP

  15.41% Có đặc tính này

 • Clothing

  WHT Jellyfish Tee

  1.69% Có đặc tính này

 • Mouth

  RNBW GRILLZ

  1.05% Có đặc tính này

 • Eyewear

  DRIP VISION

  0.59% Có đặc tính này

 • Hair

  WHT BRDZ

  0.98% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  7886

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum